SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for næringskunder

 (Gjeldende fra 15. april 2019)

1. Gyldighet – Avtaledokumenter

Salgs- og leveringsbetingelsene gjelder kun for salg til juridiske personer eller fysiske personer som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Såfremt det ikke eksplisitt er unntatt, skal disse Salgs- og leveringsbetingelsene gjelde mellom partene.

2. Tilbud og priser

Spesielle pristilbud må være skriftlige, tidsbegrenset og signert av Optimera Sikring & Lås AS for å være gyldige.

For alle priser og prisangivelser gjelder forbehold om fakturering til leveringsdagens priser og betingelser. Alle endringer i innkjøpspriser, toll, fraktkostnader, avgifter etc som inntreffer etter at avtale er inngått gir selger anledning til å endre prisene overensstemmende med kostnadsutviklingen. Priser kan endres uten særskilt advarsel.

Eventuelle rabatter avtales særskilt.

3. Leveringstid

Dersom ikke annet er avtalt, gjelder leveringstiden fra den dag bestillingen er notert hos selger eller fra den dato skriftlig ordrebekreftelse er sendt.

Forhåndsangivelse av leveringstid er å forstå som veiledende. Oppgitt leveringstid er ikke juridisk eller økonomisk bindende med mindre dette avtales særskilt.

Eventuelle ønsker om avbestilling må forelegges og godkjennes av selger, og eventuelle påløpte kostnader vil bli belastet kunden.

4. Betalingsbetingelser

Betaling skjer i henhold til oppgave på selgers faktura. Betaling anses ikke som utført før beløpet er godskrevet på selgers oppgitte konto.

Kjøper kan ikke motregne mot eventuelle andre krav han måtte ha mot selger. Kjøpers reklamasjon fritar han ikke for rettidig betaling. Kjøper har ikke rett til å tilbakeholde kjøpesummen hvis kravet er omtvistet.

Ved forsinket betaling beregnes p.t. 12 % rente pro anno. Ved mislighold av en eller flere av selgers fordringer, forfaller det totale tilgodehavende straks til betaling.

5. Salgspant

Optimera Sikring & Lås AS har salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen med eventuelle tillegg for renter og omkostninger er fullt og helt betalt. Kjøpte varer kan ikke bearbeides eller videreselges før de er betalt i sin helhet. Retten til salgspant gjelder med begrensninger som er beskrevet i panteloven.

6. Produkt og produksjon

Alle produkter leveres i henhold til Optimera Sikring & Lås AS sin til enhver tid gjeldende standard for det aktuelle produkt m.h.t. materialer, konstruksjon, overflatebehandling og dimensjoner.

Ordre på produkter som ønskes levert avvikende fra gjeldende standard, skal godkjennes i hvert tilfelle, og da mot pristillegg.

7. Undersøkelsesplikt

 Kjøper plikter å undersøke at leveransen er kontraktsmessig så snart den er mottatt, og før leveransen videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk. Unnlater Kjøper å foreta slike undersøkelser og forholdet burde vært oppdaget ved undersøkelser, bortfaller Optimeras ansvar.

 8. Ansvar for forsinkelser

 Optimera Sikring & Lås er bare ansvarlig for tap påført Kjøperen som følge av Optimeras forsinkelse, dersom dette er skriftlig avtalt på forhånd. Optimera er ikke under noen omstendighet ansvarlig for Kjøperens indirekte tap og merkostnader som følge av forsinkelsen.

 9. Ansvar for feil eller mangler

 I en periode på 12 måneder etter at den enkelte leveranse er mottatt av Kjøper, er Optimera ansvarlig for å utbedre feil og mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som Kjøper ikke hadde mulighet til å avdekke i sin undersøkelse jf. punkt 8. Dette forutsetter at Kjøper har reklamert skriftlig uten ugrunnet opphold. For produkter videresolgt til forbrukerkjøper har Optimera ansvar for utbedring av feil og mangler i en periode på 5 år forutsatt at det reklameres innen rimelig tid jf. forbrukerkjøpsloven.

Det er kjøpers ansvar å dokumentere slike feil/mangler. Selgers ansvar begrenser seg til varens verdi og selger har intet ansvar for følgeskader og merkostnader.

 Optimera har uansett intet ansvar som følge av Kjøpers feilbruk, mangelfullt vedlikehold, overbelastning, skade som følger av alminnelig slitasje og elde som følge av normal bruk.

 10. Erstatningsbegrensning

 Optimeras ansvar for feil og mangler er begrenset til omlevering eller reparasjon av varen etter deres valg. Omlevering gjøres ved levering av erstatningsvare på samme eller tilsvarende måte som opprinnelig vare har blitt levert. Optimera er ikke forpliktet til å betale erstatning for eventuelt tap Kjøper måtte lide så lenge en kontraktsmessige mangel blir avhjulpet, eller dersom Kjøperen motsetter seg avhjelp.

 11. Tvister

Tvister som ikke kan løses gjennom forhandlinger skal avgjøres ved de ordinære domstoler. Selgers verneting anses som vedtatt av begge parter.


 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for forbrukerkunder

 (Gjeldende fra 15. april 2019)

1. Gyldighet – Avtaledokumenter

Salgs- og leveringsbetingelsene gjelder kun for salg til fysiske personer som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Såfremt det ikke eksplisitt er unntatt, skal disse Salgs- og leveringsbetingelsene gjelde mellom partene.

2. Tilbud og priser

Spesielle pristilbud må være skriftlige, tidsbegrenset og signert av Optimera Sikring & Lås AS for å være gyldige.

For alle priser og prisangivelser gjelder forbehold om fakturering til leveringsdagens priser og betingelser. Alle endringer i innkjøpspriser, toll, fraktkostnader, avgifter etc som inntreffer etter at avtale er inngått gir selger anledning til å endre prisene overensstemmende med kostnadsutviklingen. Priser kan endres uten særskilt advarsel.

Eventuelle rabatter avtales særskilt.

3. Leveringstid

Dersom ikke annet er avtalt, gjelder leveringstiden fra den dag bestillingen er notert hos selger eller fra den dato skriftlig ordrebekreftelse er sendt.

Forhåndsangivelse av leveringstid er å forstå som veiledende. Oppgitt leveringstid er ikke juridisk eller økonomisk bindende med mindre dette avtales særskilt.

Ønsker om avbestilling må forelegges og godkjennes av selger, og eventuelle påløpte kostnader vil bli belastet kunden.

4. Betalingsbetingelser

Betaling skjer i henhold til oppgave på selgers faktura. Betaling anses ikke som utført før beløpet er godskrevet på selgers oppgitte konto.

Kjøper kan ikke motregne mot eventuelle andre krav han måtte ha mot selger. Kjøper har risikoen for forsinkelsesrenter dersom han velger å holde tilbake kjøpesummen som følge av påstått mangel.

Ved forsinket betaling beregnes p.t. 12 % rente pro anno. Ved mislighold av en eller flere av selgers fordringer, forfaller det totale tilgodehavende straks til betaling.

5. Salgspant

Optimera Sikring & Lås AS har salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen med eventuelle tillegg for renter og omkostninger er fullt og helt betalt. Kjøpte varer kan ikke bearbeides eller videreselges før de er betalt i sin helhet. Retten til salgspant gjelder med begrensninger som er beskrevet i panteloven.

6. Produkt og produksjon

Alle produkter leveres i henhold til Optimera Sikring & Lås AS sin til enhver tid gjeldende standard for det aktuelle produkt m.h.t. materialer, konstruksjon, overflatebehandling og dimensjoner.

Ordre på produkter som ønskes levert avvikende fra gjeldende standard, må godkjennes i hvert tilfelle, og da mot pristillegg.

7. Undersøkelsesplikt

 Kjøper plikter å undersøke at leveransen er kontraktsmessig så snart den er mottatt, og før leveransen videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk. Unnlater Kjøper å foreta slike undersøkelser og forholdet burde vært oppdaget ved undersøkelser, bortfaller Optimeras ansvar.

 8. Ansvar for forsinkelser

 Optimera Sikring & Lås er bare ansvarlig for tap påført Kjøperen som følge av Optimeras forsinkelse dersom dette skyldes hindring innenfor Optimeras kontroll og som de med rimelighet kunne forventes å ta i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene av.

 9. Ansvar for feil eller mangler

 Optimera er ansvarlig for å utbedre feil og mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som Kjøper ikke hadde mulighet til å avdekke i sin undersøkelse jf. punkt 8. Dette gjelder innenfor den absolutte reklamasjonfrist etter forbrukerkjøpsloven § 27. Det forutsettes at Kjøper har reklamert skriftlig uten ugrunnet opphold og kan fremvise gyldig kjøpsbevis som viser at reklamasjonsfrister er overholdt.

 Optimera har uansett intet ansvar som følge av Kjøpers feilmontering, mangelfullt vedlikehold, overbelastning, feilbruk, skade som følger av alminnelig slitasje og elde som følge av normal bruk.

 10. Erstatningsbegrensning

 Optimeras ansvar for feil og mangler er begrenset til omlevering eller reparasjon av varen etter deres valg. Omlevering gjøres ved levering av erstatningsvare på samme eller tilsvarende måte som opprinnelig vare har blitt levert. Optimera er ikke forpliktet til å betale erstatning for eventuelt tap Kjøper måtte lide så lenge en kontraktsmessige mangel blir avhjulpet, eller dersom Kjøperen motsetter seg avhjelp. Kjøper forplikter seg for øvrig til å begrense sitt tap. Forsømmes dette må kjøper selv bære tilsvarende del av tapet.

 11. Tvister

Tvister som ikke kan løses gjennom forhandlinger skal avgjøres ved de ordinære domstoler. Selgers verneting anses som vedtatt av begge parter.