SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 (Gjeldene fra 1. januar 2011)

1. Gyldighet – Avtaledokumenter:

Salgs- og leveringsbetingelsene gjelder kun for salg til profesjonelle kunder. Såfremt det ikke er inngått andre skriftlige avtaler, skal disse Salgs- og leveringsbetingelsene gjelde mellom partene.

2. Tilbud og priser:

For alle priser og prisangivelser gjelder forbehold om fakturering til leveringsdagens priser og betingelser. Priser og rabatter kan endres uten særskilt advarsel.

Spesielle pristilbud må være skriftlige, tidsbegrenset og signert av Optimera Sikring & Lås AS for å være gyldige.

Eventuelle rabatter avtales særskilt.

På småordre, (under kr 1000 +mva) vil et småordretillegg tilkomme faktura.

Ved endringer større enn 5 –fem- % i råvare og valutamarkedet fra våre leverandører, vil det bli prisendring på leveringstidspunktet. Alle endringer vil bli varslet skriftlig.

3. Leveringstid:

Dersom det ikke er inngått spesielle avtaler om leveringstid, er leveringstid å forstå som perioden fra det tidspunkt en ordre er mottatt hos Optimera Sikring & Lås AS til varene foreligger leveringsklare ved bedriftens ekspedisjon.

Forhåndsangivelse av leveringstid er å forstå som veiledende; som en antatt bearbeidingstid, og er ikke juridisk eller økonomisk bindene.

Leveringstid angis vanligvis med uke og år, og forstås som innen fredag kl. 14.00 i den angitte uke.

Ved avtale om levering etter nærmere beskjed, kan Optimera Sikring & Lås AS forlange at kjøperen avhenter eller aksepterer levering innen 3 måneder fra ordredato.

Eventuelle ønsker om avbestilling må forelegges og godkjennes av selger, og eventuelle påløpte kostnader vil bli belastet kunden.

4. Frakt og forsikring:

EX Works i henhold til INCOTERMS 2000. Sender betaler intet (mottager betaler alt)

Ved speditøroppdrag reguleres ansvaret etter NSAB-2000.

5. Betalingsbetingelser:

Betalingsbetingelser er kontant, dersom ikke avtale om kreditt er inngått.

Betalingen anses som å ha skjedd rett-tidig dersom betalingsoppdrag er innlevert på post eller bank senest forfallsdag. Sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.

Ved forsinket betaling beregnes 12 % rente pro anno. Ved mislighold av en eller flere av våre fordringer, forfaller vårt totale tilgodehavende straks til betaling.

6. Salgspant:

Optimera Sikring & Lås AS har salgspant i / eiendomsrett til leverte varer inntil kjøpesummen med eventuelle tillegg for renter og omkostninger er fullt og helt betalt. Retten til salgspant gjelder med begrensninger som er beskrevet i panteloven.

7. Produkt og produksjon:

Alle produkter leveres i henhold til Optimera Sikring & Lås AS sin til enhver tid gjeldende standard for det aktuelle produkt m.h.t. materialer, konstruksjon, overflatebehandling og dimensjoner.

Ordre på produkter som ønskes levert avvikende fra gjeldende standard, skal godkjennes i hvert tilfelle, og da mot pristillegg.

8. Reklamasjoner og retur:

Kontroll av mottatte varer må skje straks og senest en uke etter mottak. Retur av varer som følge av reklamasjon må kun skje etter avtale.

Varer som er levert i henhold til kundens ordre og avtale, tas ikke i retur. Unntak herfra kan kun skje når helt spesielle grunner foreligger, og under forutsetning av at varene og emballasjen er i prima stand.

Ved slik retur bergenes returomkostninger på minimum 25 % av fakturabeløp og returfrakt må dekkes av kjøperen.

Enhver retur må avtales på forhånd, og kopi av pakkseddel / faktura må medfølge påført Optimera Sikring & Lås AS sin saksbehandler og årsak til returen.

9. Ansvarsforhold:

Optimera Sikring & Lås AS er forpliktet og berettiget til å avhjelpe alle mangler som skyldes feil i materialer, konstruksjon eller tilvirkning ved utbedring eller om nødvendig levere nytt tilsvarende produkt.

Kjøperen skal gi skriftlig melding om en mangel uten ugrunnet opphold etter at mangelen har vist seg, og senest ett år fra leveringsdato.

Dersom mangelen er vesentlig og Optimera Sikring & Lås AS ikke innen rimelig tid kan avhjelpe mangelen, kan kjøperen kreve erstatning sine tap begrenset oppad til 15 % av produktets fakturerte beløp. Optimera Sikring & Lås AS sitt mangelansvar gjelder inntil to år fra den dato produktet ble levert og maksimalt tre år fra produksjonsdato.

Optimera Sikring & Lås AS er ikke ansvarlig for feil eller mangelfull prosjektering som kjøper har ansvaret for, feil ved installasjon, feil bruk, feil som skyldes inngrep i eller endring av varen og dens deler, eller bruk av ikke-originale deler. Med deler forstås i denne sammenheng også nøkler og nøkkelemner.

Optimera Sikring & Lås AS svarer ikke for indirekte tap og/eller såkalte følgeskader.

10. Force Majeure:

Hvis leveranser blir forhindret, forsinket eller forvansket som følge av krig, myndighetenes inngrep, arbeidskonflikt, maskinskade, materialmangel, forsinket levering fra underleverandør, opphør, brann, naturkatastrofer etc. eller andre omstendigheter utenfor selgers kontroll, er Optimera Sikring & Lås AS uten ansvar for følgene herav.

11. Tvister:

For enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med vareleveransen, vedtar partene Sandnes Byrett som verneting.